เกี่ยวกับเรา | ภาำพต่าง ๆ | บทขอพร | ติดต่อกับเรา
 
โอ้ญาบิรเอ๋ย อะอิมมะฮฺผู้บริสุทธิ์ ๑๒ ท่าน คนแรกคืออะลี บุตรของอบูฏอลิบ ส่วนคนสุดท้ายคือกออิม (ขออัลลอฮฺ ทรงประสาทพรแก่พวกเขา)